Program inovačného vzdelávania je určený pre všetky učiteľky, učiteľov informatiky a digitálne koordinátorky či koordinátorov na základných a stredných školách. Zameriava sa na rozvoj kompetencií v rámci problematiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

O kurze

 • Čo sa dozviete?

  Prevedieme vás základnou problematikou informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Začneme od úplných základov danej problematiky, popíšeme si súčasný stav tejto oblasti, pozrieme sa spoločne aj nato ako jednotlivec prispieva svojou digitálnou identitou do tohto celku. Až sa dostaneme k technikám, ktoré používajú útočníci na získanie informácií. Povieme si ako chrániť seba a žiakov pri každodennom používaní informačných prostriedkov, a akú úlohu zohráva umelá inteligencia v oblasti bezpečnosti. Z psychologického hľadiska sa pozrieme aj na fenomén kyberšikany, ako mu predchádzať a čo v takýchto prípadoch robiť.

 • Čo mi to prinesie?

  Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3% tarifného platu. Pre urýchlenie pridelenia príplatku vám odporúčame vopred zahrnúť inovačné vzdelávanie do svojho plánu profesijného rozvoja. V súlade s § 64 Zákona č. 138/2019 Z.z. si môžete príplatok uplatniť až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. Na tento príplatok má nárok až po dobu 7 rokov. Preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa z podpory profesijného rozvoja PZ a OZ z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rokoch 2022 až 2025.

 • Podmienky ukončenia kurzu

  Absolvovanie najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania. Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania. Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou.

 • Štruktúra kurzu

  Kurz inovačného vzdelávania je realizovaný online a má dĺžku (50 hodín). Pozostáva z: 1. prezenčnej časti (14 hodín) 2. dištančnej časti (36 hodín) 3. záverečnej skúšky pred odbornou komisiou.

 • Prezenčná časť kurzu

  Bude realizovaná online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Z každého online stretnutia bude zhotovený záznam, aby ste sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť. Avšak osobná účasť je jednou z podmienok úspešného ukončenia programu. Celkovo nás čaká 7 online stretnutí, každé bude mať 2 hodiny a jedno online stretnutie k záverečnej skúške.

 • Dištančná časť kurzu

  Je tvorená rôznym materiálom - video, prezentácia, texty, kvízy, tvorba vlastných aktivít. Lekcie vám budú sprístupňované postupne a ich odomknutie môže byť podmienené splnením predošlých úloh. Po každej lekcii je potrebné odovzdať/ vypracovať aktivitu na danú tému alebo zhliadnuť videá či prečítať si zaujímavé články, na základe ktorých následne vypracujete test. Odovzdanie týchto materiálov je tiež jednou z podmienok úspešného ukončenia kurzu.

 • Záverečná skúška

  Bude prebiehať online cez ZOOM, prítomná bude trojčlenná komisia. Počas záverečnej skúšky odprezentujete jednu zo svojich hodín na tému bezpečnosti. Komisii predstavíte vami navrhnuté aktivity, ktoré ste so žiakmi na hodine informatiky robili.

 • Cena kurzu

  Cena kurzu je 115€ s DPH.

Zoznam lekcií

 • 1

  1. Stav kybernetickej bezpečnosti vo svete

  • Online stretnutie ZOOM

  • Čo je TECHLIB?

 • 2

  2. Digitálna identita, internetové aktivity, hoaxy

  • Online stretnutie ZOOM

 • 3

  3. Sociálne inžinierstvo

  • Online stretnutie ZOOM

 • 4

  4. Ochrana koncových zariadení

  • Online stretnutie ZOOM

 • 5

  Stretnutie k záverečnej skúške

  • Online stretnutie ZOOM

 • 6

  5. AI a budúcnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  • Online stretnutie ZOOM

 • 7

  6. Kyberšikana a kybernásilie

  • Online stretnutie ZOOM

 • 8

  7. Bezpečnostné informačné technológie

  • Online stretnutie

 • 9

  Záverečná skúška

  • Online ZOOM

 • 10

  Informácia o TECHLIBe

  • Čo je TECHLIB?

Lektor

Lektor

Martin Fischer

Martin sa venuje informačnej a kybernetickej bezpečnosti už vyše 10 rokov, počas ktorých sa naučil, že väčšina problémov v IT svete má pôvodcu, ktorý sa nachádza medzi stoličkou a klávesnicou. Práve preto rád tieto hrozby eliminuje tým, že posúva svoje znalosti z tejto oblasti ďalej a snaží sa tak chrániť dáta nás všetkých. Keby pri používaní IT technológii sme mali všetci zaužívané dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti, život v kyberpriestore by bol hneď krajší.

Často kladené otázky

 • Čo je to inovačné vzdelávanie?

  Podľa § 55 ods.1 písm.a) a písm.b), zákona č.138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch, je cieľom inovačného vzdelávania prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ako aj uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

 • Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?

  Naše inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ informatiky 2. stupňa ZŠ a SŠ, školský digitálny koordinátor.

 • Prečo absolvovať inovačné vzdelávanie?

  Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3% tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.

 • Aké sú podmienky ukončenia inovačného vzdelávania?

  Absolvovanie najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania. Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania. Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č.138/2019 Z.z

 • Dostanem po absolvovaní inovačného vzdelávania certifikát?

  Áno, po ukončení kurzu inovačného vzdelávania vám zašleme mailom a aj poštou certifikát o absolvovanom vzdelávaní.

 • Akou formou prebieha inovačné vzdelávanie?

  Tento kurz inovačného vzdelávania prebieha kompletne online. Je zložený z prezenčnej časti, ktorú realizujeme prostredníctvom aplikácie ZOOM a dištančnej časti, ktorá je tvorená videolekciami, samoštúdiom a prácou na zadaniach. Na záver je záverečná skúška, ktorá prebieha tak isto online.

 • Je tento kurz vhodný aj pre úplných začiatočníkov v danej téme?

  Áno, tento kurz inovačného vzdelávanie sme pripravili tak, aby ho zvládol aj úplný začiatočník.

 • Zostaneme mi prístupný materiál a nahrávky aj po ukončení vzdelávania?

  Nahrávky a materiál z dištančnej formy výučby vám zostane aj po ukončení vzdelávania.